Privacy Statement

Karting Genk vzw verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent Karting Genk vzw en de dienstverlening van Karting Genk vzw. Desgevallend worden deze gegevens eveneens gebruikt om u de publicaties van Karting Genk vzw te bezorgen die verband houden met de rechtstakken waarin u aangegeven heeft, geïnteresseerd te zijn. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. Karting Genk vzw heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. U heeft steeds het recht Karting Genk vzw te verzoeken om uw persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen of te wissen. Karting Genk vzw verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. De website van Karting Genk vzw kan mogelijk gebruik maken van cookies. Deze cookies kunnen in dat geval dienen om u te identificeren met het oog op een betere dienstverlening. U kan deze cookies weigeren maar in dat geval kan Karting Genk vzw de behoorlijke werking van de website niet garanderen.

Legal Disclaimer

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Karting Genk vzw en de door Karting Genk vzw aangeboden dienstverlening. Karting Genk vzw levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Karting Genk vzw behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Karting Genk vzw. Karting Genk vzw sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Karting Genk vzw en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Karting Genk vzw. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Karting Genk vzw en uzelf. Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Karting Genk vzw worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Karting Genk vzw in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

Copyright

Al de inhoud zowel tekst als foto's van www.kartinggenk.be vallen onder copyright © 2009 Karting Genk vzw